işgüç

Makale Adı: The Relationship between Life Satisfaction and Job Satisfaction among Social Workers in Bursa

Yazarlar:
Aşkın Keser, Kadriye Burcu Öngen Bilir, Serpil Aytaç
Yayın Yılı:
2019
Yayın Yeri:
Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi
Diğer Bilgiler:
15/2
Yayın Türü:
SSCI Kapsamında Olmayan Uluslararası Dergide Yayınlanan Makale
Özet:

Bu çalışmada, Bursa’da çalışan sosyal hizmet uzmanları arasında iş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki incelenmektedir. Anket, Bursa’da temsili sayıda sosyal hizmet uzmanları ile yürütülmüştür (N= 101). Sosyal hizmet uzmanlarının yaşam memnuniyetinin demografik özellikleri ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi belirlemek için sırasıyla SPSS ve AMOS’ta korelasyon analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen sonuçlar, sosyal hizmet uzmanlarının yaşam doyumu ile iş doyumu arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir (r= 0, 39). Üçüncü model, GFI= 0.90 ve CFI= 0.90 değerleri ile model iyi bir uyum göstermektedir. Makalede ayrıca araştırmanın kısıtları tartışılmıştır.