işgüç

Makale Adı: İş Tatmini Ölçeğinin Türkçe Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması

Yazarlar:
Aşkın Keser, Kadriye Burcu Öngen Bilir
Yayın Yılı:
2019
Yayın Yeri:
Kırklareli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi
Diğer Bilgiler:
3/3
Yayın Türü:
Ulusal Dergide Yayınlanan Makale
Özet:
Bu çalışma kapsamında Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen, Judge, Locke, Durham ve Kluger (1998) tarafından 5 maddelik kısa formu oluşturulan İş Tatmini Ölçeğinin kısa formunun Türkçeye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, Bursa ilinde bir kamu kuruluşunda çalışan 110 katılımcıdan veri toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile güvenirliği ise iç tutarlık katsayısı (Cronbach alfa) ile değerlendirilmiştir. Faktör analizi bulguları İş Tatmini Ölçeği’nin tek faktörlü yapısının Türkiye’deki çalışan örneklemi için uygun olduğunu göstermiştir. Ayrıca ölçeğin iç tutarlık güvenirliğinin (cronbach alfa = 0.85) de yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, İş Tatmini Ölçeğinin Türkçeye uyarlanan 5 maddelik kısa formunun psikometrik özellikleri değerlendirildiğinde, çalışan bireylerin işlerine yönelik memnuniyet algısını ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu düşünülmektedir.
İş Tatmini, İş Tatmini Ölçeği, Güvenilirlik, Geçerlilik, Açıklayıcı Faktör Analizi, Doğrulayıcı Faktör Analizi