işgüç
Çalışma Yaşamında Motivasyon Kitabı 2. Baskı
Yayınevi: Umuttepe
Yıl: 2019
ISBN: 6052012840

Çalışma Yaşamında Motivasyon-Aşkın Keser 

UMUTTEPE YAYINLARI-21 Ocak 2019

Motivasyon günlük yaşamda ve çalışma yaşamında başarı için anahtar bir kavram. Günümüzde yaşanan rekabet, sürekli değişen koşullar ve yaşamımıza giren pek çok yenilik her zamankinden daha fazla motivasyona ihtiyaç duymamıza neden oluyor. Örgütler ve çalışanlar acısından da motivasyon eskimeyen, sürekli güncelliğini koruyan bir kavram. Değişen, her gecen gün karmaşıklaşan çalışma yaşamı, artan küresel rekabet motivasyon konusunda örgütlere ve bireylere önemli görevler yüklüyor.

“Çalışma Yaşamında Motivasyon” isimli bu kitapta “motivasyonun kavramsal arka planı, güdüleri açıklayan teoriler, iş motivasyonu, kapsam ve süreç teorileri, çalışan tatmini, yaşam tatmini, örgütsel ve bireysel motivasyon araçları, işletmelerin güncel motivasyon uygulamaları konuları” bütünsel bir perspektiften, konularla ilgili gündelik yaşamdan örnekler verilerek, okuma parçaları ve filmlerle de zenginleştirilerek değerlendiril-mektedir.

“Çalışma Yaşamında Motivasyon” isimli kitabımın birinci baskısının üzerinden uzun bir sure geçmesine rağmen kitaba yönelik ilgi ve talebin devamlılığı, ikinci baskıyı yapmam konusunda önemli bir teşvik oldu. Bu motivasyonla da güncellenmiş ikinci baskı ortaya çıktı. İkinci baskıda birinci baskıya göre önemli değişiklikler var. En önemli değişiklik, kitabın içerik acısından farklılaşmış olması. Birinci baskıda toplam üç bölüme yer verilmişti. Bu baskıda dört kısım ve on bir bölüme yer verilerek, konular daha da detaylandırılmıştır. İkinci farklılık, kitapta bolca okuma parçası, video önerisi ve uygulama örneklerine yer verilmesi. Üçüncü farklılık ise, kitaba yeni konuların eklenmesi ve kaynakların güncellenmesi. Bu farklılıkları ile kitabın birinci baskıya göre daha doyurucu olmasını ümit ediyorum.

Kitaptaki Konu Başlıkları

I. Kısım Motivasyon Kavramı

I. Bölüm: Kavramsal Çerçeve Ve Motivasyonla İlgili Kavramlar

1. Kavramsal Çerçeve

Motiv (Güdü)

Motivasyon Kavramı

2. Motivasyonla İlgili Kavramlar

Dürtü

İhtiyaçlar

Güdü Türleri

İçsel – Dışsal Güdüler

Fizyolojik – Toplumsal Güdüler

Birincil – İkincil Güdüler

Durumluk-Sürekli Güdüler

II. Bölüm: Güdüleri Açıklayan Teoriler

1. Dürtü Teorisi

2. Özendirici Uyarıcı Teori

3. İçgüdü Teorisi

4. Optimum Uyarılma Teorisi

5. Dürtü Azaltma Teorisi

6. Davranışcı Güdü Teorisi

7. Zamana Endeksli Motivasyon Teorisi

III. Bölüm: İş Motivasyonu

1. Douglas Mcgregor’un X Ve Y Teorisi

2. Peter Warr’ın Vitamin Modeli

II. Kısım Motivasyon Teorileri

IV. Bölüm: Kapsam Teorileri

1. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi

2. Herzberg’in Çift Faktör Teorisi

3. Alderfer’in Erg Teorisi

4. Mcclelland’ın Başarı Güdüsu Teorisi

V. Bölüm: Süreç Teorileri

1. Vroom’un Beklenti Teorisi

2. Lawyer Ve Porter’in Beklenti Teorisi

3. Adams’ın Eşitlik Teorisi

4. Locke’ın Amaç Teorisi

III. Kısım Motivasyona İlişkin Kavramlar

VI. Bölüm: Çalışan Tatmini

Çalışan Tatminini Belirleyen Faktörler

VII. Bölüm: Yaşam Tatmini

Yaşam Tatmini Kavramı

Yaşam Tatminini Etkileyen Unsurlar

VIII. Bölüm: Çalışan Tatmini-Yaşam Tatmini Etkileşimi

1. Taşma Teorisi (Spill Over Theory )

2. Dengeleme Teorisi (Compensation Theory)

3. Bölünme Teorisi (Segmentation Theory)

4. Araçsallık Teorisi (Instrimentally Theory)

5. Çatışma Teorisi (Conflict Theory)

6. Dağılma Teorisi (Dissagregation Theory)

IV. Kısım Motivasyon Arttırma Yolları

IX. Bölüm: Örgütsel Motivasyon Araçları

1. Ekonomik Motivasyon Araçları

2. Psiko-Sosyal Motivasyon Araçları

3. Yönetsel Örgütsel Motivasyon Araçları

X.Bölüm: Bireysel Motivasyon Araçları

XI. Bölüm: İşletmelerinin Uyguladığı Güncel Motivasyon Uygulamaları

1. Sosyal Faaliyetler

2. Ayni Destek

3. Yetki Devri

4. Sosyal Ödül